Polityka prywatności RODO

Klauzula informacyjna: dla osób kontaktowych kontrahentów Zgodnie z art. 14 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Świat Trawy Sp. z o.o. Pani / Pana dane osobowe w zakresie danych kontaktowych zostały pozyskane od firmy, w której Pan/-i pracuje lub współpracuje. Pani / Pana dane przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania kontaktu, przygotowania oferty , realizacji zamówienia i dostawy zamówienia do miejsca przeznaczenia , a podstawą jest art. 6 ust.1 lit. b RODO oraz prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora, tj. ust.1 lit. f) RODO. Administrator przekaże Pani / Panu dane podmiotu, który udostępnił nam Pani / Pana dane osobowe na wniosek przekazany drogą mailową lub w formie pisemnej.
  2. Ma Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także wniesienia sprzeciwu.
  3. Przetwarzanie podanych przez Panią / Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
  4. Dane osobowe przetwarzane w celu niezbędnym do wykonania czynności wymienionych w punkcie 2, będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z wynikające z przepisów kodeksu cywilnego i/lub prawa podatkowego, a także przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
  5. Do Pani / Pana danych mogą mieć dostęp podmioty przetwarzające (działające na nasze zlecenie), takie jak: firmy księgowe, kancelarie prawnicze, firmy kurierskie.
  6. Przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani / Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani / Pana narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.